فرایند های شرکت فراگامان میثاق پیشرو

8 / 10
از 2 کاربر

مطابق با دیدگاه فرایندی در شرکت فراگامان میثاق پیشرو، فرایندهای مورد نیاز برای پدیدآوری محصول با توجه به اهداف کیفی و الزامات مرتبط با محصول تعیین بکارگرفته شده اند .  فرایندهای توسعه منابع انسانی به منظور بکارگیری نیروی انسانی شایسته ، پایش و اندازه گیری فرایندها و محصولات به منظور حصول اطمینان از انطباق آنها با الزامات و مدیریت منابع جهت بکارگیری ، نگهداری و استفاده بهینه از منابع مورد نیاز برای دستیابی به انطباق با الزامات، برای پشتیبانی از فرایندهای پدیدآوری محصول در شرکت طراحی و استقرار یافته اند.

 

خدمات شرکت فراگامان میثاق

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :